Preambule:

Zlatá křída je ocenění, které dvakrát ročně uděluje Studentská unie při Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze a předává děkan fakulty vyučujícím na základě výsledků v Anketě hodnocení výuky FJFI. Cílem ceny je zkvalitnění výuky na FJFI a zvýšení účasti studentů na vyplňování Ankety.

Soutěžní kategorie:

Vyučující je v rámci každého svého předmětu hodnocen v kategorii určené výběrem odpovídající možnosti z každého bodu následujícího seznamu:

  1. Přednáška, cvičení.
  2. Povinný předmět, volitelný předmět.
  3. První ročník bakalářského studia, druhý ročník BS, vyšší ročník (třetí ročník BS a magisterské studium)
  4. Zápočet, zkouška, klasifikovaný zápočet.
  5. Velký předmět (100 lidí a více), střední předmět (více než 10 lidí a méně než 100 lidí), malý předmět (maximálně 10 lidí).

Příklad: Pelantová MAA2 patří do kategorie: přednáška, povinný předmět, první ročník BS, zkouška, střední předmět.

Podmínka účasti:

Účast v soutěži je možná jen při splnění dvou podmínek:

  1. V každé kategorii bude hodnocen pouze vyučující, jehož předmět byl ohodnocen alespoň třemi studenty a zároveň dosáhl alespoň 10% vyplnění ankety. V případě předmětů, kde byli dva či jediný student, musí vyplnit Anketu všichni studenti předmětu.
  2. Známka vyučujícího (tj. hodnocení v roli přednášející(ho), resp. hodnocení v roli cvičící(ho)) nesmí být horší než 1,5.

Výběr laureátů na Zlatou křídu a diplomy:

V každé kategorii se vybere jeden předmět s nejlepší známkou a těmto bude udělen diplom (Pozn.: V řadě kategorií nebude vybrán nikdo, pokud předmět odpovídající dané kategorii neexistuje nebo pokud je nedostatečné procento hodnotících. Udělí se maximálně 20 diplomů. V případě shody několika předmětů se stejnou známkou bude diplom udělen všem.)

Třem s absolutně nejlepší známkou ze seznamu se udělí Zlatá křída. Pokud by nastala shoda, udělí se příslušný vyšší počet Zlatých kříd. Diplomy se udělují v dané kategorii, tedy jeden vyučující může získat více diplomů za výuku různých předmětů. Naopak Zlatá křída se udělí za výuku obecně, nelze tedy získat více Zlatých kříd za stejný semestr.

Vyhodnocení a předání cen:

Komisi, která vyhodnocuje anketu, jmenuje Výkonná rada Studentská unie při FJFI ČVUT v Praze. Komise je vždy alespoň tříčlenná a vždy v ní zasedá alespoň jeden člen Výkonné rady SU FJFI. Ze svého středu vybere komise předsedu.  Komise vyhodnotí Anketu podle výše uvedených kritérií pro výběr laureátů, a to až ve chvíli, kdy k vyhodnocení dá souhlas správce Ankety za FJFI. Zlaté křídy předává děkan na Všejaderné fúzi (ocenění za zimní semestr) a na Bažantrikulaci (ocenění za letní semestr), případně na jiné akci, kterou zvolí Výkonná rada SU FJFI po dohodě s děkanem. Dále děkan a předseda Studentské unie podepisují diplomy.  Seznam držitelů diplomů bude taktéž zveřejněn na akci, kde je Zlatá křída předávána. Komise zajistí předání diplomů oceněným.


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>