Dvanáctého zasedání Akademickém senátu ČVUT, které se konalo poslední středu v únoru, jsem se účastnil z Berlína pomocí telemostu. Po okurkové sezoně v AS ČVUT trvající už od září se konečně na přetřes dostaly některé důležité body, které byly odkládány a slibovány vedením. Další body jen a jen čekají na příští zasedání.

Ale vezměme to hezky popořadě. Hned po schválení programu a zápisu z minulého zasedání se začala řešit takzvaná „Metodika rozpisu příspěvků a dotací přidělených ČVUT a oddělení prostředků na mimonormativní financování pro 2015″. Tento na první, ale i na druhý pohled nudný, ale důležitý, předpis se zabývá tím, kolik peněz si na své fungování uzme rektorát a kolik peněz zůstane fakultám a ústavům. Jen pro představu rozpočet rektorátu se v minulém roce vyšplhal k 250 milionům a naše fakulta na něj přispěla zhruba 30 miliony. O obsah tohoto dokumentu se vedly na úrovni vedení dlouhé spory a nakonec se dospělo ke kompromisnímu řešení, které bylo předloženo. Hlavní změnou nové metodiky je to, že se rozpočet rektorátu nepočítá z minulého roku koeficientem, ale že se předloží návrh rozpočtu jako celek a ten se rozloží mezi peníze za vědu, výuku a ostatní příjmy fakult v poměru 55,2 \%, 41,07 \% a 3,73 \%. Jak nákladný rektorát bude tento rok se uvidí až na příštím zasedání. Bohužel to zatím předběžně vypadá, že i přes sliby o zeštíhlení bude rektor pro rektorát potřebovat o 10 milionů více než v minulém roce, i když měl původně ušetřit okolo 20 miliónů.

Následovalo několik nepříliš zajímavých bodů souvisejících s financováním univerzity třetího věku, financováním výuky studentů se specifickými potřebami a v neposlední řadě vyhlášení voleb na Kladně ve volebním obvodu studentů za FBMI.

Pro studenty o něco zajímavější byly body týkající se scénáře ubytování a organizačního řádu SÚZ, nicméně ani tady se příliš velká revoluce nekonala. Spíše se jen upravovaly drobnosti a měnily se data, aby odpovídala příštímu akademickému roku.

Před dvěma strategickými rozhodnutími přišel bod, kde senátoři schválili dokumenty pro reakreditaci doktorandského studijního programu na Masarykově ústavu vyšších studii. Konkrétně byl schválen program „historie techniky“, který je zřejmě jediným programem na ČVUT, který můžete vystudovat aniž byste uměli krátit zlomky.

Současný pan rektor má poměrně velké budovatelské plány, ale na takové plány je nutné mít finance, a proto po prodeji problematické části hotelu Krystal Univerzitě Karlově má přijít na řadu další neužívaný majetek. V současnosti se jedná o pozemky okolo takzvané Střešovické sauny. Rozloha těchto lukrativních pozemků ve vilové čtvrti ve Střešovicích je zhruba 10 000 čtverečních metrů. Akademický senát souhlasil se zahájením předběžných příprav pro prodej. Velkou investicí, kterou ČVUT už více jak 10 let připravuje, je stavba na Vítězném náměstí, kde má kromě nové budovy ČVUT vyrůst obchodní centrum patřící Sekyra Group. Původně se jednalo o společný projekt ČVUT, VŠCHT a Sekyra Group, ale VŠCHT od záměru ustoupila a minulé vedení převzalo závazky VŠCHT. To mimo jiné znamená, že ČVUT musí koupit pozemky na Vítězném náměstí od VŠCHT. I kroky v tomto směru Akademický senát podpořil, a tak až jen čas ukáže, jak rozumné tyto snahy jsou.

Před informačním okénkem pana rektora se projednal dokument pravidel, jak má vypadat smlouva o spolupráci mezi jednotlivými fakultami a ústavy. Nejzajímavější informací od pana rektora byl vývoj v oblasti Studijního a zkušebního řádu, o kterém se dozvíte více v dalším části, a ujištění, že se pracuje na zpřístupnění služeb mobilního operátora všem členům akademické obce. ČVUT totiž po dvou letech konečně uzavřelo výběrové řízení na zprostředkovatele telekomunikačních služeb, které bylo blokováno stížností jednoho z uchazečů podanou na ÚHOS. Mělo by se jednat o velkou řadu různých tarifů za výrazně nižší ceny jak pro zaměstnance, tak i studenty. Můžeme jen doufat, že ČVUT bude jednat rychleji než ÚHOS a že služby Vodafone za výhodné ceny budou k dispozici dříve než za 2 roky.

Změny studijního a zkušebního řádu
V úterý 17.3 proběhla veřejná diskuze o změnách, které se chystají ve studijním a zkušebním řádu (dále jen SZŘ). Této diskuze se zúčastnila řada akademických senátorů, prorektor pro studium a studentské záležitosti a bezmála stovka hostů, jak studentů, tak pedagogů.

SZŘ je alfou a omegou studia na vysoké škole, protože provází studenty od jejich prvních krůčků během přijímacího řízení až po ukončení studia. SZŘ čeká řada větších i menších změn. Část změn se týká zpřesnění formulací a doplnění různých věcí, které nařizuje zákon. K těmto změnám se rovněž přilepila řada skoro až na první pohled kontroverzních změn, jako je zavedení povinných přednášek, snížení počtu pokusů na zkoušku a některé další.

Prvním bodem, který se v řádu má měnit, je status přednášek takovým způsobem, že děkan či vedoucí katedry může zavést libovolné přednášky jako povinné. V současném řádu jsou přednášky pouze doporučené. Argumentem vedení pro tento krok je to, že má dojít k větší prostupnosti studia. Problém ale je, že lidé, kteří na přednášce být nechtějí, budou v praxi jen rušit ty, které přednáška zajímá. Naše vedení neplánuje hromadné zavádění povinných přednášek, bohužel po diskuzích s lidmi z jiných fakult by situace na ostatních součástech mohla být diametrálně odlišná.

Dalším velmi diskutovaným problémem je počet termínů na zkoušku. V současnosti má student nárok na tři pokusy na zkoušku při každém zápisu. U tohoto tvrzení Vás pan prorektor vždy nezapomene opravit, že student má jeden řádný termín a dva opravné. V novém řádu se má počet pokusů zmenšit při druhém zápisu předmětu na dva. Podle vedení tento krok povede k tomu, že se studenti budou pečlivěji připravovat na zkoušky, nebudou chodit zkoušky zkoušet a celkově se zlepší jejich výsledky. Rovněž od pana prorektora je někdy slyšet argument, že o studenty, kteří zkoušku dělají na šestkrát, stejně nestojíme. Tady se bohužel projevuje problém, že studium na naší fakultě je náročnější než jinde, což si část vedení nechce nechat vysvětlit.

Jiná změna se týká toho, které kredity se mají započítávat do 20 kreditů (15 kreditů pro první ročník) pro postup do dalšího semestru. V navrženém řádu se započítávají pouze kredity ze studijního plánu oboru, který člověk studuje. Argument pro tuto změnu je to, že nestojíme o studenty, kteří přežívají na kreditech za jazyky a tělocvik. Problém je, že tento bod naopak může limitovat předměty, které by si člověk chtěl zapsat. Naštěstí náš proděkan má vymyšlenou strategii pro případ schválení, jak tomuto problému na naší fakultě předejít.

Mezi novoty rovněž patří zrušení papírového výkazu o studiu, lidsky indexu. To znamená, že by se výsledky nezapisovaly do indexu, ale pouze do KOSu. Výhodou je, že by člověk nemusel mít vše stejně na papíře jako v elektronickém systému, nevýhodou je, že naopak student nemá žádný doklad o tom, že zkoušky složil a musí spoléhat na to, že se nic nestane s KOSem. Důvody pro tuto změnu jsou dva. Jedním je, že chceme být moderní univerzita 21. století, ať už to znamená cokoliv, a druhým, že to měl pan rektor ve volebním programu. Sami si můžete vybrat, který Vám přijde rozumnější.

Změny doznají i podmínky pro získání červeného a fialového diplomu. Pro zapamatování jsou jednodušší podmínky pro získání statutu prospěl s pochvalou, což je fialový diplom, který se ruší. Poměrně oprávněným důvodem je to, že je jen velmi malé množství lidí, kteří tento diplom získají. U prospěl s vyznamenáním neboli červeného diplomu má dojít v magisterském studiu ke snížení maximálního možného průměru z 1,5 na 1,3. Naopak, ale člověk může dostat libovolné množství Eček a pokud zvládne udržet svůj průměr na uzdě, tak má šanci získat červený diplom. Argumentem stojícím za touto změnou bylo, že některé fakulty měli příliš mnoho absolventů s červenými diplomy.

Posledním bodem, který studentští senátoři diskutovali, bylo složení komise pro opravný termín. Když totiž student neudělá zkoušku na první pokus. může požádat o to, aby opravný termín byl zkoušen před komisí. Co se řešilo je, jestli by nestálo za to doplnit to, že původní vyučující není členem komise.

Jestli se tyto změny schválí, se uvidí na dubnovém zasedání Akademického senátu, které se koná 29.4. Za studentské senátory Vám mohu jen slíbit, že se snažíme ze všech sil, aby nebyly změny pro studenty příliš negativní. Můžeme jen doufat, že u některých změn vedení ustoupí, bohužel na diskuzi pan prorektor naznačil, že v žádném bodě nehodlá studentům vyjít vstříc.

Michal Jex


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>