Od uzávěrky předchozího čísla Corpus Omne se stihla odehrát na půdě Akademického Senátu ČVUT tři zasedání a jedno setkání senátorů s vedením ČVUT. Jak jsem již naznačoval v předchozím čísle, doba hájení akademických senátorů skončila, a tak na všech zasedáních bylo řádně veselo, až z toho člověku bylo občas ouvej. Pusťme se do nich řádně popořadě.

cvut-logo

13. zasedání – 25.3.2015
Po obligátním schválení programu zasedání a schválení zápisu z předchozího senátu přišel jeden ze tří zajímavých bodů programu – rezignace předsedy AS. Tento zvláštní bod se dostal na jednání AS poté, co bylo předsedovi senátu MUDr. Ing. Vítězslavu Kříhovi, Ph.D. pozastaveno habilitační řízení. Na první pohled dvě nesouvisející věci, které se spojily, když před necelým rokem a půl současný předseda podmínil svou kandidaturu na post podáním habilitace do konce února tohoto roku. Habilitace byla podána, ale dobrého konce se nedočkala, když přes strastiplnou cestu, kdy bylo doporučeno její stažení, se dostala k obhajobě, kde dostala poslední hřebíček do své rakve a habilitační řízení bylo zastaveno. Po rezignaci následovala volba nového předsedy, kdy se už potřetí o místo předsedy ucházela dvojice Kříha (FEL) a Janoušek (FIT). Stejně jako při předchozích dvou volbách proběhla diskuze s kandidáty zakončená tajnou volbou se stejným výsledkem jako vždy předtím, a tak se staronový předseda opět ujmul řízení jednání. Tím byl zakončen příběh toho, jak dodržení slibu jednoho předsedy stálo 50 lidí půl hodiny jejich života, který jim nikdo nevrátí. V tento moment bylo nutné proklestit si cestu k druhému zajímavému bodu zasedání přes řadu formálních bodů. Úplný výčet těchto bodů zahrnuje schválení Organizačního řádu Ústavu tělesné výchovy a sportu ČVUT, schválení předpisu pro provádění studijních programů ČVUT FEL, schválení Jednacího řádu vědecké rady CIIRC a schválení návrhu na členku vědecké rady MÚVS (nová ředitelka MÚVS doc. Ing. Lenka Švecová Ph.D.). Po této plejádě zábavných bodů, u kterých by jeden řekl, že měly senátory jen unavit před projednáváním něčeho důležitého, přišel bod schválení rozpočtu mimonormativně financovaných aktivit ČVUT. Pod mimonormativně financovanými aktivitami ČVUT si můžeme představit 239 mil. 916 tis. Kč, což je objem peněz potřebný na chod Jaderky na půl roku. Z ,,mimonormativu“, se hradí tak užitečné věci jako je rektorát (84 mil.), Výpočetní a informační centrum (84 mil.), Ústřední knihovna (31 mil.), neúčelová rezerva rektora (16 mil.), fond rektora na podporu VaVaI (10 mil.), nakladatelství ČVUT (8 mil.) a několik dalších „drobných“, výdajů. Asi nejspornějším nákladem je fond na podporu VaVaI (výzkum, vývoj, inovace), kde v minulých letech byli odměňováni lidé na základě jejich výsledků podle objektivních kriterií (impaktované články, citace), nicméně letos bude přidělován panem rektorem podle jeho uvážení, kdo si finance zaslouží nejvíc, protože rektor ví nejlépe, kdo se o peníze nejvíce zasloužil… Abych panu rektorovi nekřivdil, tak při rozhodování mu pomůže tříčlenná komise, kterou si zvolí a které předsedá. Následoval bod informace o SZŘ, o kterém se můžete více dočíst v další části článku, a volby zástupců senátu do komise Fondu celoškolských aktivit. Senát byl zakončen různými informacemi, kde asi nejzajímavější se týkaly rekonstrukcí kolejí Strahov a ,,archeologického“, nálezu 22kV kabelu pod staveništěm nové budovy CIIRC, o kterém nikdo nic nevěděl a jehož přeložka zdrží stavbu alespoň o měsíc, jako by se neznámé neznačené kabely nemohly prostě překopnout…

14. zasedání – 29.4.2015
I 14. zasedání bylo zahájeno schválením programu. Následovalo vyhlášení výsledků doplňovacích voleb v obvodu studentů na FBMI. U tohoto bodu se poměrně dlouho rokovalo, jak volby probíhaly, protože některá pravidla, které si nadiktovala dílčí volební komise na FBMI, nebyla tou stejnou komisí dodržena, a tak se řešilo co s tím. Po dlouhé diskuzi se dospělo k hlasování o usnesení, že by se měla důsledně dodržovat pravidla voleb a případně prominutí prohřešků proti nim řádně zdůvodnit. Samozřejmě toto usnesení nebylo přijato. Následovalo vyhlášení doplňovacích voleb v obvodu studentů na FSv, protože studentská senátorka za FSv rezignovala s tím, že se chce věnovat své čerstvě narozené dcerce, což, pokud jste viděli či zažili alespoň jedno zasedání AS, plně pochopíte. Další bod se týkal schválení rozpisu příspěvků a dotací pro rok 2015. Protože se v tomto bodu řešil objem peněz 1 mld. 973 mil. 69 tis. Kč, tak podle všeobecně pro senát platného pravidla, které říká, že čím větší částka se řeší, tím rychleji se dořeší, byl bod za necelých 10 minut prodiskutován a schválen. Další věcí na programu dne bylo projednání odvolání prorektora pro VaV (věda, výzkum), kterému se věnuje zvláštní článek. Zde jen zmíníme, že byl prorektor Petráček odvolán i přes nesouhlas Senátu. Následovaly dva body týkající se služebností u dvou pozemků ČVUT (Motol, Břevnov). Pro úplnost je vhodné říci, že služebnost je druh věcného břemena, které zavedl nový Občanský zákoník a které nevyžaduje žádnou zvláštní činnost od vlastníka majetku, na které se služebnost vztahuje. U obou pozemků šlo o položení telekomunikačních kabelů. Senát byl zakončen celou řadou různých informací o SZŘ, novele vysokoškolského zákona, rekonstrukci Strahova a problematice ochrany značky ČVUT, která je často zneužívána pro různé párty a akce, které nemají nic společného s ČVUT, ale snaží se tak působit.

15. zasedání – 27.5.2015
Plejáda šílených zasedání pokračovala i ve středu 27.5., kdy se člověk ze zasedání zvládl dostat po pěti hodinách v tak pozitivním naladění, že pro to snad nejsou ani česká slova, rozhodně ne použitelná za denního světla. Hned po schválení programu a zápisů ze 13. a 14. zasedání přišlo na přetřes schvalování SZŘ, o kterém opět něco více až později. Zde jen pro korektnost uveďme, že se jednalo o více jak dvouhodinové martirium plné rozčarování z toho, jak některé věci jdou dělat špatně a skončit chválením. Následovalo schválení zprávy o činnosti AS ČVUT, přes které se Senát hladce dostal k hlasování o souhlasu jmenovat nového prorektora pro VaV prof. Ing. Zbyňka Škvora, CSc. (FEL). Po více jak 15 letech byl na tento post vybrán člověk, který není z naší fakulty. Během tajného hlasování přišel světlejší moment zasedání, kdy se senátoři fotili na nový web Akademického senátu. Po focení následovalo vyhlášení doplňovacích voleb za studenty v obvodu nefakultních součástí a souhlas s Příkazem rektora Úhrady za mimořádné a nadstandardní administrativní úkony pro ak. rok 2015/16. U těchto bodů se nepřekvapivě žádná revoluce nekonala. V informacích na konec zasedání mluvil pan rektor o přípravě OPVVV projektů (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Původní koncepce projektů připravovaná emeritním prorektorem pro VaV byla překopána od základu a prožila a prožívá bouřlivý vývoj, kdy znějí různé věci a různé sliby na všechny strany. Trochu znepokojující je, jak se všude kolem přípravy projektů hemží jméno Elfmark a Elfmarková. Speciálně první jméno Miroslav Elfmark poskytuje pomocí Googlu opravdu zajímavé počtení o projektovém mágovi, který umí krátit daně u projektů a být za to i odsouzen. Bohužel hned další počtení je, že tento stejný člověk je poradce našeho rektora pro věci týkající se projektů. Potenciálně problematickým bodem je rovněž způsob, jakým se bude řešit u udělených projektů udržitelnost po skončení projektu, protože na dotaz, kdo ji má podepsat, nemá vedení zatím úplně jasnou odpověď. Jediné, v čem vedení má jasno, je, že do řízení projektů nemají zasahovat děkani, i když jsou více méně jediní, kteří mohou udržitelnost projektů podepsat. Nad projekty visí různé otazníky i ze strany MŠMT jako například to, že rozhodujícím kriteriem má být excelence, bohužel nikdo zatím neví, co ta excelence je. Následovaly informace o Inovacentru generující nemalé problémy svou výbornou prací na projektech, kde hrozí ČVUT penále a finanční ztráta v řádu milionů až desítek milionů korun. Pro úplnost uveďme, že Inovacentrum je vedené panem rektorem. Na jeho obranu se dá jen říci, že alespoň částečně se jedná o hřích předchozího pana rektora, který nebyl dostatečně dobře ukočírován. V informacích pana rektora samozřejmě nemohl chybět vývoj stavby úžasného CIIRCu, která byla opět zdržena tentokrát nálezem tajného kolektoru s 70 cm tlustými betonovými zdmi, který zřejmě svého času pro pěší spojoval hotel Internacionál s generálním štábem. Rozbourání tohoto kolektoru přidalo k délce stavby další měsíc. Poslední informací byl nákup pozemků od VŠCHT na Vítězném náměstí, kde se obchod zasekl na tom, že VŠCHT požaduje na pozemky předkupní právo, což je pro ČVUT, které potřebuje přeprodat pozemky Sekyrovi, nepřijatelné.

Studijní a zkušební řád ČVUT
SZŘ se poměrně dlouho zabývala tři zasedání Senátu a jedna schůzka senátorů s vedením ČVUT. Na senátu 25.3. společně se schůzí 1.4. se řešily nejožehavější otázky a změny ve Studijním a zkušebním řádu. U povinných přednášek se podařilo dosáhnout toho, že pan rektor udělal politické rozhodnutí, že se vrátí původní formulace o doporučených přednáškách. Tím ale ústupky ze strany vedení prakticky skončily. Mezi studenty nejdiskutovanějším bodem byl počet termínů na zkoušku. U těch se diskuzí došlo k verzi jednoho řádného a jednoho opravného termínu na zápis, tzn. z navrhované verze 3+2 se najednou za pomoci některých studentů v senátu stalo 2+2. Alespoň se podařilo prosadit balíček „třetích“, termínů na celé studium. Jeho velikost se později ustálila na 1 pokus na semestr standardní doby studia s tím, že se celý dostane na začátku studia. Přes změny okolo elektronického indexu vlak nejel s tím, že z vytvoření nového fungujícího systému, který byl slíben k předvedení panem rektorem, se postupem času stalo zahození papírového indexu a striktní používání současného elektronického systému, protože všichni víme, že každá pověřená osoba výsledky zápočtů a zkoušek bez odkladu do KOSu zapíše. U tohoto bodu dokonce padla opravdu silná slova pana rektora, že nezapsání výsledků bude důvodem k rozvázání pracovního poměru s vyučujícím, což zní opravdu pravděpodobně a právně obhajitelně. Další změna se týkala toho, které kredity se budou započítávat do kreditů pro postup do dalšího semestru. V navrhované úpravě se mají započítávat jen kredity z daného studijního oboru či programu. Studentská komora navrhla řešení, že by bylo možné započítat kredity i z jiných předmětů po schválení studijním proděkanem a bylo přislíbeno, že tento návrh bude projednán s proděkany, ústy pana prorektora a ústy pana rektora bylo řečeno, že v tom nevidí problém. Překvapivě výsledek je nakonec jiný. Posledním bodem, který měnil podmínky na červený a fialový diplom, bylo přislíbeno, že bude vytvořeno přechodné období. Tento slib vedení vydržel necelé 2 měsíce, než na něj alespoň v případě fialového diplomu stihli úspěšně zapomenout. Po zasedání a schůzce se po Řádu doslova slehla zem. Zmíněn byl na 14. zasedání na konci, kdy padlo ujištění, že je vše na nejlepší cestě a že ho Senát bude mít k dispozici nejpozději 10.5. Samozřejmě jak už to s rektorátem a termíny bývá, verzi dokumentu datovanou k 7.5. Senát dostal až 14.5. Navíc jako bonus za to, že na verzi bedlivě čekal, získal kopec překlepů, věty nedávající smysl, nejednotné formátování očividné na první pohled a obsahové zvláštnosti. Celkově to byla kvalitní ukázka, jak moc vážně na srdci vedení leží zkvalitňování pedagogiky, které měl pan rektor ve volebním programu. Následovala smršť různých komisí a halda připomínek a ke konci bylo jasné, že finální verze dokumentu nebude v předkládacím termínu připravena. V podobném duchu se vyjádřili na schůzce studentští senátoři, že takto důležitý dokument by se měl na zasedání dostat řádně, aby člověk měl čas ho pořádně prostudovat. Člověk by pak čekal, že se Řád bude projednávat až na dalším zasedání a ejhle ono ne. Následně se v pátek, dva dny po předkládacím termínu, objevila další verze, která byla o něco snesitelnější a kde se i objevilo, že nový způsob počítání zkoušek bude jen pro nové studenty, což je něco, co tam samozřejmě nemohlo vydržet. Přes víkend se objevilo několik dalších verzí, aby se v pondělí večer objevila verze „definitivní“. Ve středu na zasedání (27.5.) se poměrně dlouho řešily různé změny v materiálu. Těsně před hlasováním si studenti vyžádali pauzu, aby se dohodli, co s materiálem udělat, protože nebyla dodržena předkládací lhůta a i tak se v konečném materiálu mělo udělat mnoho různých změn. Nakonec se studentská komora zmohla jen na komentář ústy místopředsedy za studenty, ve kterém vyjádřili politování nad průběhem schvalování, nad tím, že na rektorátu zřejmě nejsou lidé, kteří umí pracovat s textovým editorem a spellcheckrem, protože většinu oprav v řádu týden před zasedáním nedělali lidé z rektorátu, kteří jsou za to placení, ale akademičtí senátoři po večerech, nad tím, že nebyly dodrženy některé sliby vedení a znepokojení nad tím, že rovněž legislativní věci musely být dočišťovány senátory z legislativní komise a ne právníky z rektorátu. Nakonec byl SZŘ schválen o 4 hlasy tak, že pro bylo 26 senátorů a zdrželo se 8. Od příštího akademického roku se můžeme těšit na omezený počet pokusů pro všechny, na náročnější podmínky pro červený diplom v magisterském studiu a vidinu elektronického indexu. Pozitivní je, že všichni dostanou alespoň balíček třetích pokusů a že se do finální verze dostalo přechodné ustanovení pro podmínky na červený diplom pro studenty, kteří začali studium před 1. říjnem. Ale abychom SZŘ jen nekřivdili, tak obsahově se řada věci, speciálně v doktorské části, povedla zlepšit. Například jsou lépe dané podmínky pro doktorandy, kdy je jim ukončeno studium pro nečinnost. Jednou drobnou perličkou na konec je fakt, že některé fakulty mohou konat zkoušky z předchozích semestrů bez omezení, protože je tak článek 8 odstavec 2 napsaný. Odstavec říká, že děkani mohou určit termín, do kdy je možné konat zkoušky, ale na rozdíl od zápočtu se u zkoušky nevyskytuje omezení, že předmět musí mít člověk v daném semestru zapsán. Uvidíme, jestli se touto zvláštností nechá inspirovat i náš studijní proděkan.

Odvolání prorektora Petráčka
Když jsem zpovzdálí z jara sledoval vnitřní spor v naší milované SUnii, tak jsem netušil, že toto úsměvné vzájemné bourání báboviček mezi předsedou a zmocněnkyní pro středoškolské studenty místy přerůstající v někdy až ošklivé nekonstruktivní osobní výpady od lidí, u kterých by člověk čekal, že budou vášně spíše klidnit než naopak rozdmýchávat, bude jen rozcvičkou pro politickou hru rozehranou panem rektorem na mnohem vyšších místech. Před dubnovým zasedáním se pan rektor rozhodl odvolat jednoho ze svých prorektorů, jmenovitě prorektora pro vědu a výzkum doc. RNDr. Vojtěcha Petráčka, CSc. (FJFI). Tento bod na dubnovém zasedání pro mne připravil největší překvapení v Akademickém senátu za hodně dlouhou dobu. Ne tedy tím, že by se na programu objevil, ale tím jak moc rezolutně AS ČVUT vyjádřilo nesouhlas s tímto krokem. Osobně jsem čekal, že proti odvolání bude zhruba 13 lidí a nakonec pro odvolání bylo 15 senátorů a proti odvolání rovných 23 (16 proti a 7 se zdrželo). Podívejme se nyní blíže na průběh zasedání a na důvody, které údajně vedly k odvolání. S dostatkem informací si může každý svobodně udělat svůj vlastní obrázek, který odstín směsice politického boje a osobnostní nekompatibility je ten pravý. Bod týkající se odvolání zahájil pan rektor tvrzením, že je rozhodnut pana prorektora odvolat, ať hlasování dopadne jakkoliv. Pokračoval svou prezentací, kde vyjmenoval jednotlivé důvody, které ho vedly k jeho rozhodnutí, následovanou reakcí pana prorektora k jednotlivým bodům a zakončenou volnou diskuzí pléna s relativně tíživou atmosférou střetu emotivně vystupujícího pana rektora s racionálně argumentujícím panem prorektorem. Z pléna zazněly pozitivní ohlasy na práci odvedenou panem prorektorem. Asi nejvýraznější bylo tvrzení Dr. Olšáka, že doufal, že se bude odvolávat jiný prorektor než zrovna ten pro VaV. Poměrně znepokojivá reakce pana rektora padla na dotaz Oskara Löwa týkající se Miroslava Elfmarka (projektový poradce pana rektora), kdy se ho energicky zastal s ujištěním, že on jako rektor zvládne vše uhlídat. Asi nejošklivější v diskuzi bylo okřiknutí Kačky Chytré, kdy se snažila zastat našich studentů při diskuzi o studentských konferencích, při které byli někteří studenti Jaderky panem rektorem označeny za, a to cituji, „vyčurané“, protože jsou aktivní a snaží se dělat studentské vědecké konference. Celkově rektorův výčet důvodů pro odvolání obsahoval problémy Inovacentra, protěžování FJFI, prodloužení lhůty na podání přihlášek SGS, personální věci na odboru VaV, vize ohledně projektů OPVVV a ztráty důvěry. Hlavní problém Inovacentra je teď už bývalý ředitel Burčík, který mezitím stihl kandidovat na děkana FEL. S Inovacentrem šlo o to, že některé pravomoce byly převedeny z rektora na prorektora pro VaV a tím mělo dojít k zlepšení situace. Problém byl, že dlouhodobě se ukazovalo už za bývalého rektora, že ředitel Burčík je extrémně špatně říditelný. U tohoto bodu nicméně opakovaně zaznělo z úst pana rektora, že se jedná hlavně o jeho zodpovědnost, a to jak na 14., tak na 15. zasedání. Protěžování FJFI se mělo ukázat u přidělování cen rektora a u studentských vědeckých konferencí. Protěžování se projevilo tím, že jsme podle pana rektora měli v obou aktivitách příliš mnoho žádostí, u čehož je samozřejmě náš problém, že ostatní jich podávají málo. U cen rektora bylo ve fondu pro odměnění dostatek pro všechny přihlášky a studentské konference se dlouhodobě vyčerpají zhruba z půlky, a tak se financují všechny podané konference po seškrtání nadbytečných výdajů. Problém pro pana rektora byl, že máme konferencí stejně jako jeho domovská FSv a že naše KM pořádala 4 konference, u kterých si nenechal vysvětlit, že pokud máte 4 výzkumné skupiny, tak je lepší, když má každá vlastní konferenci. Na první pohled by se mohlo zdát, že přece jen Jaderka je menší počtem studentů než FSv, a tak že není košer mít tolik konferencí jako oni, ale na druhou stranu vědecky, ve smyslu kolik peněz dostaneme z MŠMT za vědu, jsme alespoň stejně velcí jako oni a vyčerpáme ze SVK (studentské vědecké konference), na které se dostává podle peněz za vědu, stejně jako FSv, a tak je otázkou, jestli je to vlastně špatně nebo ne. Dalším problémem bylo prodloužení lhůty pro podání přihlášek SGS, kdy jedna skupina na FEL měla problém odeslat přihlášku pomocí online rozhraní, a tak pan prorektor v souladu s pravomocemi, které má ze statutu SGS, prodloužil lhůtu, aby nezůstali někteří doktorandi bez peněz. Toto rozhodnutí bylo panem rektorem zrušeno s tím, že VIC nezaregistroval problémy s formuláři. U dalšího bodu příprava OPVVV šlo hlavně o to, že rektor chtěl a chce vést vědecké projekty pomocí svých úředníků z Odboru pro přípravu a řízení projektů, ne z Odboru pro vědu a výzkum. Dále zde probíhala mezi rektorem a prorektorem řada různých diskuzí, ve kterých se občas názorově plně neshodl svět vědecký a inženýrský. U tohoto bodu je vhodné říci, že v momentu odvolání pana prorektora, kdy převzal přípravy OPVVV pan rektor, došlo k úplné změně hlavních os a vyškrtnutí veškerých přírodních věd, které se naštěstí do projektů daří pomalu vracet. Závěrem je vhodné říci, že řada kroků, které byly panem prorektorem podnikány, byly takto prováděny dlouhodobě a konsistentně a ještě minulý rok to bylo v pořádku a letos už to bylo špatně. A v neposlední řadě pan prorektor vždy svým jednáním podporoval kroky pana rektora i přesto, že s nimi někdy plně nesouhlasil. Ale i tak to zřejmě na Rektorátu občas chodí…

Michal Jex


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>