Dějiště-senátní kolbiště

Od posledního vydání našeho občasníku se stihlo udát opravdu mnoho. Nejlépe by se to dalo popsat tak, že pokud jste v momentu, kdy si říkáte, že pan rektor už nemůže zajít dál, tak jste na omylu, protože pan rektor opravdu nelení a vydává se tam, kam se ještě žádný rektor před ním neodvážil.

Pusťme se napřed do 16. zasedání AS ČVUT, které se konalo v červnu. Po schválení programu se AS zabýval zprávou o hospodaření ČVUT za rok 2014. Tento materiál je vyžadován od každé veřejné vysoké školy a má jasně předepsaný formát od MŠMT. Tyto zprávy jsou dostupné na webových stránkách ČVUT a dá se tam podívat na spoustu více či méně zajímavých čísel. Pro příklad můžeme uvést, že ČVUT vydělalo 227 milionů Kč, přičemž 170 milionů bylo převedeno do různých interních fondů.

cvut-logo

Dalším bodem byla zpráva o IP 2014 (Institucionální plán vysoké školy v roce 2014). Jedná se o peníze z MŠMT, které škola dostává na rozvoj, který je realizován formou různých projektů v rámci školy. Někteří lidé IP nazývají černou dírou na peníze, protože nemalá část končí na financování tak skvělých věcí, jako je rozvoj informačních systémů v rukou VICu (dobří lidé, co mají na svědomí to, jak KOS a podobné systémy na ČVUT skvěle fungují) či nultého ročníku, protože když je málo studentů, tak je dobrý nápad zavádět přijímací zkoušky a nabízet nultý ročník, že… Je nutno říci, že situace s IP se oproti minulosti mírně lepší. V minulosti se totiž stávalo i to, že řešitel projektu Vám řekl, že projekt plnili tak dobře, že za přidělené peníze by měli udělat 2x tolik, než kolik reálně udělali.

Asi nejdivočejším bodem bylo schvalování rozpočtu, kterému se věnuje zvláštní odstavec a které probíhalo tak dobře, že skončilo vyhlášením mimořádného zasedání v červenci. Dalšími body zasedání bylo standardní nezajímavé papírování týkající se Výroční zprávy ČVUT, doplňovacích voleb ve volebním obvodu FIT, Jednacího řádu AS, změny Organizačního řádu Ústřední knihovny ČVUT a schválení vědecké rady CIIRCu.

Větší zábava byla u posledního bodu zasedání, který se tradičně zve různé. Projekt Dejvice Center aneb ČVUT staví obchodní centrum je stále na bodu mrazu z několika důvodů. Prvním je to, že pozemky, které ČVUT pro projekt potřebuje, nechce VŠCHT ČVUT prodat, a tak jen jednání zdržuje. Vtipnost situace je umocněna tím, že VŠCHT se alespoň na oko musí tvářit, že prodat chce, protože je vázáno závazky z dávných smluv, kterým bude táhnout k dvaceti letům. Druhým problémem je, že SEKYRA Group má představu, že jí ČVUT pronajme první 2 nadzemní podlaží u nových budov, což pro praktické účely by znamenalo, že 2 patra by byli nákupní centrum a poslední patro ve výšce pátého podlaží by byly prostory ČVUT, což dokonce i našemu rektorovi nepřijde jako supr-čupr nápad. Následovala informace o soukromé základní škole, kterou ČVUT vytvořilo. Od tohoto roku na ní studuje 13 prvňáků. Souvisejícím projektem je i dětská univerzita, která je takovou verzí příměstského letního tábora pro žáky základních škol. Zúčastnilo se jí 96 dětí. Posledním významnějším bodem tohoto zasedání byla tragédie nazvaná „Informační strategie ČVUT 2015+, Vize a cíle“. Jedná se o desítky stránek dlouhý dokument plný vágních formulací a vaty, který říká, co všechno by ČVUT mělo udělat v IT oblasti, protože průšvihů jako elektronický index není nikdy dost. Nedá se říct, že všechny věci, co tam jsou, zní jako blbost, např. centrální úložiště, jednotně spravovaný mailingový klient atp. Jediné, co člověka děsí, je, jak tyto věci budou implementovány, protože poslední větší věc v IT bylo „vytvoření“ elektronického indexu tak, že se do KOSu dalo tlačítko zapsat se do studia, ponechme stranou, že to na pár dní v červnu zbořilo KOS.

Hlavní náplní červencového mimořádného zasedání senátu byl rozpočet ČVUT a Informační strategie ČVUT. O rozpočtu se můžete dočíst níže ve zvláštním odstavečku. Co se týče strategie, tak té se povedlo po poměrně dlouhé diskuzi vyjádřit souhlas. Ostatně s dokumentem, kde je skoro vše a nic neříká, většina lidí souhlasit bude. O něco zajímavější bylo oznámení Ing. Václava Pátka jako zastupujícího kvestora. Tato osoba v minulosti vystupovala v souvislosti s firmami SNEO a FIMOS na vedoucích pozicích, které byly zapojeny do některých ne zrovna košer vypadajících činností spojených s pozemky na Praze 6. Rektorovi podle jeho slov byla tato čistá duše, která nepochybně všechno myslela a myslí upřímně, doporučena blíže neurčeným člověkem.

Zářijové zasedání AS ČVUT s pořadovým číslem 17 nebylo plné usnesení, ale o to více bylo divoké. Věci, o kterých se hlasovalo, by se dali shrnout do následujícího výčtu více méně formálních záležitostí-program, zápisy z předchozích zasedání, schválení podmínek přijímacího řízení na Kloknerův ústav a volba zástupců za AS do výběrové komise na kvestora. U těchto bodů se žádná revoluce nekonala. Jen u přijímacího řízení se rozohnila debata na téma řádného předkládacího termínu, protože, světe div se, jeho magnificence je opět nebyla schopná dodržet, ale AS udělal opět výjimku, protože by to mohlo poškodit studenty. A co si budeme namlouvat, v porovnání s nedodržením předkládacího termínu u studijního řádu či rozpočtu je toto úsměvná historka k táboráku.

Po schvalovacích bodech se přešlo k bodům kecacím. Byla předvedena krátká koncepce, jak se vyvíjí příprava dlouhodobého záměru a IP projektů. Dlouhodobý záměr přes léto dostal na starost odejitý kvestor, což by některým lidem mohlo přijít zvláštní, protože obvykle lidem, které vyhodíte z nějaké pozice, obratem nedáte jinou, ale tyhle věci třeba člověk pochopí, jen když je rektorem.

Následovala presentace o CIIRCu, kde se člověk nedozvěděl nic nového, přičemž bylo tvrzeno, jak je to skvělý projekt, na který nikdo nedoplácí ani ti, co nemohou kvůli tomu rekonstruovat atp. Rektor zopakoval svůj slib z června, že poskytne business plán CIIRCu, který do dneška nezvládl dát. Na to, že to je dokument, který údajně má k dispozici, trvá jeho zveřejnění i na poměry rektorátu poměrně dlouho, speciálně s přihlédnutím k tomu, že instituce financovaná 100 miliony ročně by měla nějaký takový cár papíru za 5 měsíců i vymyslet, ne jen přeposlat. Poměrně dlouho diskutovaný problém související s CIIRCem byl rovněž příkaz rektora číslo 10/2015. Tímto příkazem si rektor pod sebe stáhl jeden projekt z FEL, aby rozdělil peníze mezi FEL a CIIRC. Důvodem podle jeho slov bylo ohrožení projektu, protože nedocházelo k dohodě mezi děkanem FEL a ředitelem CIIRC. Děkan FEL nabízel rozdělení projektových peněz půl-na-půl, ale to nebylo řediteli dost dobré. Je důležité říci, že zaměstnanci z projektu zůstaly z 75 % na FEL a jen 25 % je na CIIRCu, ale polovina projektu nebyla pro prof. Maříka dost dobrá, a tak se problém rozhodl řešit silově přes rektora, který mu vždy rád ochotně pomůže.

Ožehavé téma je i odkup pozemků od VŠCHT a současné vystěhování budovy v Zikově ulici (rektorát, část FEL, Kloknerův ústav, VIC). Stále víc je jasné, že VŠCHT pozemky ČVUT prodat nechce, ale momentálně přešli do ofenzívy, co se týče stěhování, kde začali hrozit žalobami. Každopádně se podařilo nalézt dno přátelských vztahů s našimi sousedy v Dejvicích.

Zvláštní situace se panu rektoru povedlo vytvořit u výběrového řízení na nového ředitele ÚTEF. První kolo volby dopadlo nedoporučením jediného kandidáta, a tak bylo nutné udělat kolo druhé. Zvláštností bylo, že pro druhé kolo pan rektor změnil komisi tak, že vyškrtl studenta doporučeného senátem, u kterého z prvního kola věděl, že se mu teď už nový ředitel úplně nelíbil a aby se zbavil dalšího špatného názoru, tak vybral datum, kdy se nemohl zúčastnit předseda AS, který byl do komise jmenován a měl podobně nevhodný názor. Pro jistotu dokonce do komise dal zaměstnance ÚTEF. A tak je jen shoda náhod, že byl vybrán kandidát na ředitele z ÚTEF, který se účastnil prvního kola. Posledním důležitým bodem byla diskuze k odvolání ředitele SÚZ, které se věnuje zvláštní miničlánek.

Říjnové zasedání se konalo 21.10., a tak jsem se ho nemohl kvůli Jadernému divadlu zúčastnit do konce. Nicméně plejáda šíleností se stihla udát už z kraje a z toho, co jsem slyšel, byla jen umocněna zakončením. Po schválení programu a zápisů z minula se přešlo na změnu Statutu ČVUT, kde se měnila část o poplatku za studium v cizím jazyce. Následně byl aktualizován dokument zabývající se hostujícími profesory na ČVUT. Po odvolání prorektora Petráčka, kvestora Gazdy, ředitele SÚZu Příhody přišla chvíle pro změnu prorektora pro rozvoj. Positivní na této změně je, že je poprvé z rozumně obhajitelných zdravotních důvodů. Co už tak idylické není, je, že prorektor Nožička na tom nebyl zdravotně dobře od začátku a poslední půlrok nebyl vůbec schopen zastávat svou funkci, což se negativně projevilo na přípravách IP projektů a dlouhodobém záměru. Na post byl jmenován doc. Chýský z Fakulty strojní.

V dalším bodě chtěl náš rektor změnit rozpočet. Hlavními body těchto změn bylo přidání financí CIIRCu a hrazení nových lidí na rektorátu, protože podle slov pana rektora zeštíhlování něčeho se nedělá kvůli tomu, aby se na dané části ušetřilo… Noví pracovníci byli nabráni na Odbor pro přípravu a řízení projektů, který má pod taktovkou Mgr. Darja Elfmarková. Dozajista shodou náhod je, že Ing. Miroslav Elfmark, jež byl nepravomocně odsouzen za podvody s projekty, dělá poradce rektora v oblasti evropských projektů.

Nejstrašidelnější výstup se povedl na senátu během schvalování Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti ČVUT v Praze na období 2016–2020. Dlouhodobý záměr je taková „pětiletka“ vysoké školy, ve které musí být obsažené vše, co by potenciálně chtěla škola dělat, protože každý projekt se na dlouhodobý záměr musí odkazovat. V první řadě se rektorovi povedl zlomit rekord v předkládací době a podkladový materiál dodal 40 minut po začátku zasedání. Při jeho představení se mu povedlo, pokud bychom to měli říci kulantně, být v rozporu s realitou, a to hned několikrát. To, že původní materiál, který ještě upravovali děkani a komise senátu, došel rovněž po předkládacím termínu, ponechme stranou. Jeho magnificence napřed tvrdila, že materiály poslal již den předem (celý jeden den před zasedáním, předkládací termín je 1 týden), bohužel ho zřejmě nenapadlo, že v počítačích se zaznamenává čas a datum uploadu souboru. Další perlou bylo, když tvrdil, že se na formulacích dohodl jednomyslně se všemi děkany. Faktem je, že se s nimi dohodl, bohužel na jiných formulacích než ty, co pak předložil. Naštěstí ho 3 přítomní děkani upozornili na tuto nesrovnalost. Na zbytek zasedání jsem nemohl být přítomen, nicméně se na závěr rozohnila diskuze na téma personálních rozhodnutí na řídících pozicích, kam se začínají dostávat lidé s v lepším případě diskutabilní minulostí, např. Miroslav Elfmark, Václav Pátek či Bohumil Mach.

Rozpočet a kvestor
Rozpočet vysoké školy je z velké části dán předem schválenou metodikou, a tak většina rozpočtu už je více méně dána. Co je problém, jsou nefakultní součásti, u kterých se můžou objevit různé specifické věci, protože jejich rozpočty neprošly fakultními senáty ani žádným podobně úžasným orgánem. U letošního rozpočtu byly problémy hned v několika věcech. Nebyl dodán v předkládacím termínu senátu, ale dokonce byl i zatajován před děkany. Nakonec se na kolegiu rektora proti rozpočtu postavili 3 děkani, i když několika dalším se rovněž nezamlouval. Problémem bylo manko způsobené ve fondu rozvoje investičního majetku, kde bylo v plánu vytvoření poměrně velké sekyry odpovídající 75 miliónům korun a dorovnání až prodejem pozemků v průběhu roku, který se mimochodem už nemůže stihnout. Druhý nešťastný bod byla dotace na chod CIIRC ze strany ČVUT, přestože u něj je neustále slibováno, že nebude ČVUT nic stát. Přestože v minulém roce získal od ČVUT 18 miliónů a vytvořil si rezervy 12 miliónů, tak CIIRC chtěl další peníze (20 miliónů) a na svou rezervu letos nešahat, protože za cizí peníze se vždy existuje lépe.

Pan rektor předvedl opravdu chování na úrovni, když na hospodářské komisi na dotaz, jestli by byl problém schvalování odložit, odpověděl, že mu to nevadí a že se nic nestane. Tento postup doporučila i Hospodářská komise AS. Nicméně na můj dotaz před zasedáním, zda-li v programu opravdu chce držet bod schvalování rozpočtu, odpověděl, že ano. Když se dostalo k tomuto bodu, tak se do senátu pustil, že jsme si neměli schvalovat program se schvalováním rozpočtu, když jsme o něm nechtěli hlasovat, a že pokud mu ho neschválíme, tak zavede rozpočtové provizorium a zastaví financování veškerých investičních činností. Docela nepřekvapivě byl senát v němém úžasu. Nakonec si senát vydupal pomocí neschválení rozpočtu to, že mu byly předloženy rozpočty nefakultních součástí ČVUT včetně CIIRC na mimořádném zasedání, kde byl rozpočet nakonec schválen a CIIRCu bylo darováno dalších 13 miliónů místo původních 20. Padl i příslib business plánu CIIRCu, který rektor stále od června nestihl vytáhnout ze šuplíku a poslat. Tento plán je požadován, protože z různých stran znějí obavy ohledně udržitelnosti tohoto fajn projektu. Ostatně tato věc zlomila vaz i kvestorovi Gazdovi nebo to alespoň tak vypadá, protože během hospodářské komise se vyjádřil ve smyslu, že CIIRC nebude za současné koncepce udržitelný, načež do týdne ho rektor vyhodil. Když se nad tím zamyslíme, tak je to opravdu dobré rozhodnutí, když Vám hlavní účetní řekne, že něco bude finančně problém, tak ho vyhodit. Naivně bych se domníval, že stojí za to se nad takovou věcí spíše zamyslet než toho člověka vyhodit a dosadit si tam Ing. Pátka, který je znám tím, že se vyskytoval u některých pochybných věcí s pozemky na radnici Prahy 6.

Odejití ředitele SÚZ
Jedním z nejzáhadnějších kroků, které v poslední době rektor udělal, bylo odvolání ředitele SÚZ. Tento krok byl oznámen před zářijovým zasedáním senátu, po kterém pak mohl každý přihlížející zjistit, že lynčování ještě zdaleka nevyšlo z módy. Veškeré důvody, které byly uvedeny, měly takový zvláštní nádech zástupnosti. Jediná věc, co se opravdu diametrálně u pana ředitele změnila je, že v poslední době přestal mluvit o prodeji bloků 11 a 12 na Strahově, ale o jejich rekonstrukci. Krátkou chvíli na to byl odvolán, ale to samozřejmě může být jen náhoda společně s tím, že pan rektor nutně potřebuje finance na své budovatelské choutky. Mezi hlavní důvody, které pan rektor uvedl, patřily následující věci-odkup prádla, pronájem bývalého kina Orlík, pronájem předzahrádky a nevyčerpaná dovolená.

K odkupu prádla si musíme skočit do historie. Předchozí ředitel Zmrzlík provedl husarský kousek, že za 15 miliónů nakoupil ložní prádlo, které obratem za 5 miliónů prodal firmě Fišer, která prala pro SÚZ prádlo, aby se mohlo od stejné firmy pronajímat za několik miliónů ročně. Ve smlouvě byl dodatek, že po ukončení praní prádla touto firmou musí ČVUT veškeré ložní soupravy od firmy odkoupit. Pan ředitel pod záměrem ušetřit na daních z příjmu na začátku roku poslal zálohu firmě Fišer na odkup prádla po ukončení prací smlouvy v hodnotě 5 miliónů (odhadovaná cena ložního prádla byla 8-9 miliónů). Rektor s tímto krokem nesouhlasil, protože všechny smlouvy, které jsou nad 1 milión korun, musí projít jeho rukama, nicméně poslání zálohy není podpis smlouvy. Rovněž rektorova představa o tom, že ČVUT je vázáno smlouvou k odkupu v praxi znamená, že nabídneme nízkou cenu, kterou firma odmítne a tím to pro nás končí, není úplně korektní. Je vhodné dodat, že poslání zálohy bylo schváleno kvestorem. Problém s pronájmem kina Orlík v Dejvicích byl ten, že byl podepsán dodatek smlouvy ke smlouvě o pronájmu. V původní smlouvě měla firma platit nájem až po zkolaudování objektu přetvořeného na obchod, ale dodatek upravoval smlouvu tak, že nájem bude postupně nabíhat bez ohledu na kolaudaci, která stále ještě není hotová, a to smlouva byla podepsána minulý rok v únoru, ale opět to bylo uděláno údajně bez vědomí rektora. Bývalý rektor schvaloval pronájem objektu a novému to bylo jen oznámeno.

Dalším hrozným přestupkem byl pronájem předzahrádky Klubu architektů u Betlémské kaple. Zde bylo napřed pronajato 10 metrů čtverečních za 10k Kč za měsíc a následně změněno na 45 metrů čtverečních za 15k Kč za měsíc na dobu prázdnin. Faktem je, že to je cena relativně nízká v porovnání s cenou, za kterou magistrát pronajímá plochu Betlémského náměstí (80Kč za den a metr). Problém je, že v tomto výpočtu se nezohledňuje zastrčenost pronajímané plochy. A samozřejmě nejhorším přečinem byl pronájem samotný, protože to panu rektorovi nepřijde jako důstojný příchod do kaple a dokonce se občas musel ohnout, aby se do hlavy nepraštil o slunečník. U toho si nedělám legraci, to opravdu na plénu zaznělo. Posledním přečinem byla nevyčerpaná dovolená pana ředitele čítající 50 dnů, přičemž zákon umožňuje 25. V současnosti je ředitel zastupován Ing. Machem, který se, světe div se, vystupoval u podezřelého prodeje pozemků na Vidouli.

Můžeme si být jistí, že ČVUT opravdu čekají zajímavé časy.

Michal Jex


Napsat komentář

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>